Arkiv 2009

Över förväntan i Finspång

Nya Arena Grosvad med äventyrsbad, omfattande friskvård och bowling har under sitt första år slagit knock på alla kalkyler. 230 000 besök på en anläggning i en kommun med 20 000 invånare, jo ja tackar! BOFsport har medverkat i utvecklingen av nya Arena Grosvad och även i arbetet med idrottsområdets framtid. Kommunens framtidssatsningar har också gett extra stöd till ortens näringsliv med Siemens och SAPA i spetsen att expandera sin verksamhet. Ni kan lära er mer om Finspång på kommunens hemsida > film om Finspång. 
BOFsport 2009-11-29

Överdriven oro för ny lagstiftning

I en regeringsproposition föreslås nya regler i Konkurrenslagen (2008:579) som innebär möjligheten att förbjuda en kommun att bedriva verksamhet som snedvrider konkurrensen. Läs på regeringens hemsida >Publikationer >Proposition >Offentlig säljverksamhet. Detta lagförslag som skall tas i november och träda i kraft den 1 januari 2010 oroar många kommuner bl.a. när det gäller vissa verksamheter på badanläggningar som gym, bowling, kafé och restaurang. Lagen är dock så utformad att det i framtiden inte skall vara några problem med att ha denna typ av verksamhet på anläggningen men att det kan ifrågasättas ifall kommunen skall driva den i egen regi. Kommuner med utvecklingsplaner av olika slag behöver knappast oroa sig för att det inte finns lösningar för dessa planer.

 SKL-Sveriges kommuner och Landsting har fungerat som remissinstans och där kan ni kontakta Lena Dahlman alternativt Lena Svensson på den juridiska avdelningen vxl tel: 08-452 70 00

 BOFsport har genom åren arbetat med denna fråga i samband med en rad olika projekt. Vi redovisar här några synpunkter kring säljverksamhet på sim- och sporthallar. Vi kommer också att i fortsättningen bevaka utvecklingen i och med den nya lagstiftningen. Kontakta oss gärna för mer information och synpunkter. 
BOFsport 2009-11-27

Seminarie om ägande o drift av idrottsanläggningar

SKL-Sveriges Kommuner och Landsting genom Kompetenscentrum för idrottsmiljöer anordnade den 26 nov. i Stockholm ett seminarie med namnet "Vem skall driva och äga våra idrottsanläggningar". Drygt 100 deltagare, både tjänstemän som politiker, i huvudsak från kommuner samt olika regionala- och centrala idrottsförbund. 
 Juristen Thomas Hallgren från Kommunakuten inledde med en belysning av dejuridiska förhållanden som gäller för olika ägar- och driftformer. Kompetenscentrum har tillsammans med Thomas tagit fram skriften "Offentligt, ideellt, privat eller Om ägande och drift av idrottsanläggningar", vilken finns att beställa på Kommentus förlag
 Carin Berggren kommunalråd i Jönköping beskrev vikten av att från politiskt håll tydligare bestämma mål och utveckling för idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen. I det arbetet ingick också att bestämma på vilket sätt anläggningarna skall ägas och drivas, exempelvis i samarbete med föreningar alternativt privata fastighetsägare eller driftoperatörer. 
 Josef Fahlén från Umeå Universitet redogjorde för en studie av privat drift för kommunala anläggningar i Umeå respektive Norrtälje. Studien går att beställa från Josef per mail.
 Svenska innebandyförbundet redogjorde för projektet "40 x 20", vilket innebär en satsning på nya enkla hallar i denna storlek, lämpliga för exempelvis innebandy, handboll, basket eller volley-boll.
 Till sist visade Jan Olsson från Svenska simförbundet på olika problem som kan uppstå när en privat operatör driver en kommunal anläggning, bl.a. när det gäller simskoleverksamhet, tider för träning och tävlingar. Han poängterade också vikten av att simklubbarna är med vid projektering av nya eller vid utbyggnad av simhallar för att deras behov skall belysas på rätt sätt. 
 Detta var ett mycket väl upplagt seminarie och Kompetenscentrum skall ha stort beröm för sitt arbete. 
BOFsport 2009-11-27

Peab bygger Stockholmsarenan

Det svenska byggföretaget Peab har fått uppdraget att bygga nya Stockholmsarenan, vilken blir en evenemangsarena för 30 000 åskådare vid fotboll och 40 000 vid musikevenemang. Arenan kommer ligga bakom Globen och beräknas vara färdig 2012 till en kostnad av 2 miljarder kronor. Detta kommer att bli Hammarby IFs hemmaplan., se hemsidan under >Nya arenan 
Stockholmsarenans hemsida 2009-09-29

Självförsörjande på energi

Drömmen för många är väl att ta tillvara på all energi från mark, vatten, luft och sol så att en anläggning blir så självförsörjande som möjligt. Sportcentrum i Katrineholm innehåller Duveholmshallen med plats för fyra handbollsplaner, tennishall, ishall, utomhusrink, konstfryst bandyplan, konstgräsplan, fotbolls- och friidrottsarena, gräsplaner, simhall samt logiutrymmen med 120 hotellrum. Anläggningen har årligen 1 miljon besökare. 
 Här genomförs sedan ett år tillbaka ett unikt försök med ett s.k. energilager, vilket nu kommer att vidareutvecklas. Energilagret innebär 91borrhåll med ett djup på 180 m vardera, via värmepumpar och värmeväxlare för att lagra energi samt ta tillvara värmen vid istillverkning och konstgräsplanen under sommaren. Den lagrade energin används till att värma konstgräsplanen och kan t.ex. komma från bandybanans överskottsvärme eller genom att använda konstgräsplanen som solfångare vilken kan uppgå till 60 grader sommartid. Nu bygger man ett system för att ta tillvara den insamlade överskottsvärmen samt konstgräsplanens solvärme samt ishallens överskottsvärme för att göra sitt eget tappvarmvatten och värma alla hus på Backavallen. Det finns planer på att ansluta logiutrymmen och tennishall. Den slutliga visionen är att bli energiautonom men för att klara detta kävs mycket planering och stora investeringar.

I dagsläget beräknas nedanstående besparingar;
 - Ombyggnad i ishallen för att nyttja koldioxid CO2 som köldmedium, investering 1 mkr - besparing 250 tkr/år
 - Energilager och uppvärmning av konstgräs, investering 10 mkr - besparing 800 000 kr/år
 - Värme och varmvatten Backavallens byggnader, investering 2 kr - besparing 500 tkr/år (besparingen för Duveholmshallen o Tennishallen ej klar)
 Ni har möjlighet att kontakta fritidschef Jonas Thorsell för mer information på tel: 0150-572 49. 
BOFsport 2009-09-11

Inlägg om stadsbidrag för bad och idrottsanläggningar

Enligt min mening vore det värdefullt att idag ta upp en debatt om stadsbidrag för investeringar i kommunala bad- och idrottsanläggningar. En sådan satsning från staten skulle gynna både kommuner med hårt pressad ekonomi och byggindustrin som är i behov av offentliga investeringar för att inte nergången skall bli för stor och på så sätt skapa arbetslöshet bland byggarbetare runt om i Sverige. En satsning av det har slaget skulle också motverka risken för en stagnation i många kommuner, läs vidare på vårt Debattforum. 
Berndt Forsberg, BOFsport 2009-06-25

Stillsam SKL-konferens

Det är glädjande att SKL - Sveriges Kommuner och Landsting fortfarande ägnar viss tid för frågor rörande fritid och kultur. Med hjälp av Komptenscentrum för Idrottsmiljöer, anordnade SKL en konferens med namnet "Framtidens bad, gym, och friskvårdsanläggningar". Ett trettiotal kommuner var representerade. Flertalet av dess har nybyggnads- eller utbyggnadsbehov som befinner sig i utrednings- eller planeringsstadiet. De frågor som belystes var alternativa investerings-/ägarlösningar samt frågan om huruvida kommunen skall bygga och driva gym- eller annan friskvårdsverksamhet. 

Ett försök till att hitta en alternativ lösning för ägande och drift av ett nytt bad i kommunen visades upp från Tyresö och Sollefteå. Kommunen har där anvisat mark och sedan bjudit in intresserade fastighetsägaren/driftoperatörer till att bygga och driva ett nytt bad där de själva kan bestämma vilka verksamheter i övrigt som skall finnas i anläggningen. Kommunen köper sedan tjänster och tider för skolornas simundervisning samt tider för simklubbsverksamhet. Företagets priser för de tjänster/tider som kommunen efterfrågar avgör sedan vilken anbudsgivare som får bygga badet. SKLs jurister hjälper Tyresö och Sollefteå med upphandlingarna. Några klara besked om resultatet av upphandlingsarbetet kunde ej lämnas från någon av kommunerna. Att detta är en svår nöt att knäcka visas också av att det är två år sedan Tyresö påbörjade sin upphandling. En svårighet är givetvis att hitta hugade spekulanter för ett nytt badhus som traditionellt alltid drivits av kommunerna med kraftfulla skattesubventioner oavsett hur stort badet har varit, möjligtvis med något undantag som Gustavsviksbadet i Örebro eller Fyrishov i Uppsala. Utan fungerande konkurrens i en upphandling, där både fastighetetskostnaderna (hyra) och driftkostnaderna (personal, verksamhet, el/vatten/värme, underhåll) ingår, kan det också visa sig vara svårt att avgöra huruvida priset är bra i förhållande till om kommunen själva skulle bygga och äga anläggningen.
 Min egen uppfattning är att dessa båda delar bör vara separata, helst med två olika parter (specialister) som fastighetsägare respektive driftoperatör. Till saken hör också att fastighetsägandet (hyran) ej behöver upphandlas enligt LOU, till skillnad mot driften vilken definitivt kräver en upphandling. Här finns idag några fungerande exempel som är värda att titta närmare på.

Frågan om kommunen skall driva gym och friskvård kändes som en gammal och förlegad fråga. Med förvåning kunde jag konstatera att SKL tycktes inta en "instabil hållning" som inte stämde överens med tidigare utredningar och ståndpunkter, exempelvis genom konkurrensverket eller det av regeringen tillsatta konkurrensrådet med Tomas Hallgren i spetsen.
 BOFsport kommer under hösten att återkomma i frågan och redogöra för sin hållning, vilken i mångt och mycket överensstämmer med den hållning som vår främste badexpert Torsten Wikenståhl har i denna fråga. Torsten snuddade vid frågan i sitt inledningsanförande om badens histora, ett lika lysande framträdande som alltid.
BOFsport 2009-06-21

Arenaboomen fortsätter trots dåliga tider

. Med glädje kan vi konstatera att flertalet av de stora arenprojekt som har planerats under de senaste åren verkar gå i hamn, trots den dåliga ekonomin på många håll. 
 - Den nya fotbollsarenan i Göteborg "Gamla Ullevi" är snart klar. Detsamma gäller nya fotbollsstadion i Malmö
 - Nya bandyhallar invigs snart i Vänersborg, Lidköping och Sandviken. Beslut om ny hall i Vetlanda är taget. Tidigare finns som bekant hallar i Edsbyn, Västerås och Surte.
 - Planeringen för den nya Söderstadion alternativt kallad Stockholmsarenan fortskrider som planerat. Arenan beräknas vara färdig i augusti 2012. 
 - Nya fotbollstadion i Solna även kallad Swedebank Arena ser att att få fram sitt kapital, så att planeringen kan fortsätta med sikte på 2012/2013
 - Andra anläggningar som är på gång är bl.a. nya äventyrsbad i Sundsvall och Hudiksvall, evenemangsarenor i Sundsvall, Uppsala, Helsingborg, Ystad och Kristianstad. 
BOFsport 2009-03-23

Nya Vilundabadet i händerna på Medley

Medley fortsätter att vara ensamma herrar på täppan när det gäller att driva badanläggningar åt svenska kommuner. Nya Vilundabadet i Upplands Väsby beräknas vara färdigt under vintern 2009. Nu är det klart att Medley AB kommer att driva badet från start. Detta blir företagets 18:e inomhusanläggning och en av de största. Det finns anledning applådera de tre Stockholmsgrabbarna Johannes Muellner, Caj Perrin och Ulf Bjöns som startade Medley år 2000. Den första anläggningen som de tog över var lilla Säby sim- och sporthall i Salem utanför Stockholm och året var 2001. Från början var väl tanken att det i första hand var Stockholms stads anläggningar som skulle ligga i deras fokus för att ta över och driva, eftersom grabbarna tidigare hade sin anställning i staden. Istället har det till stor del blivit blivit ett antal kranskommuner som lagt över sina anläggningar på företaget samt en stor expansion i Östergötland och Småland. Nu är också Skåne och Lomma kommun med på kartan, vilket vi tidigare har skrivit om. Deras recept har varit framgångsrikt och förhoppningsvis kommer vi även att se andra konkurrenter ta efter och på så sätt får vi en ytterligare expansion av denna marknad. 
BOFsport 2009-03-12

Borlänge kommun tar över Maserhallen i egen regi

Medley AB har, i ett med kommunen samägt bolag, drivit Maserhallen i fem år. Nu har kommunen beslutat att driva badet vidare i egen regi. Under åren med Medley och tidigare Synerco har Maserhallen byggts ut med bland annat en äventyrsdel som anses vara en av de bästa i landet, se www.aventyrsbada.nu 
Inte oväntat så är det Per Pilerot som har ritat denna äventyrsdel.. 
BOFsport 2009-01-30

Medley etablerar sig i Skåne

Pilängsbadet i Lomma blir den sjätte kommunen i Skåne som anlitar en extern driftoperatör till att sköta kommunens inomhusbad. Det blir också det första badet i Skåne för den i Sverige marknadsledande driftoperatören Medley AB. De övriga kommunerna är Helsingborg med två bad (privat bolag respektive föreningsdrift), Eslöv (föreningsägt bolag), Simrishamn (privat bolag), Örkelljunga (privat bolag), Hässleholm/Sösdala (privat bolag). I Höör finns också nybyggda Björkviksbadet som är privatägt och där kommunen hyr in sig för skolbad och simskolor. 
BOFsport 2009-01-30

Nyhetsarkiv: 20012002200320042005200620072008200920102011